HIKE到爆 - 春花一落

路線簡介: 青衣站 => 三支香 => 千步天梯 => IVE => 青衣站

難易度: 中等

觀景: OK

有新手參與, 選擇半日唔坐車路線玩三支香靚路, 好彩冇揀IVE上, 閘口姐姐話唔可以入, 只可以出。

路線圖由拜山路線上, 有少少芒草玩

行下吹下就去到南峰


呃LIKE例位,今日唔靚


一場來到都玩咗陣


沿路撤退冇爆去春花一落不回頭


轉小路落


見開揚景就到達千步天梯


千步天梯其實就係斜坡維修路


又即係坑渠路, 直落到IVE


反回HIKE到爆主目錄