HIKE到爆 - 黃龍郊遊徑 越行越膠興

路線簡介: 東涌 => 大東山 => 伯公坳 => 地塘仔 => 石門甲 => 東涌炮台。

難易度: 一般4星

觀景: 冇

黃龍坑郊遊徑賤格程度可以講係全香港數一數二,由地面直接上大東山(新名陳奕迅山, 斷背山), 只需一小時左右,捷徑得來但非常呻吟,每級都膝頭咁高,隊友發出肴肴聲。上到大東多雲全白冇野睇,開餐後撤退,再經地塘仔郊遊徑,羅漢寺,東涌炮台,東涌站散隊。

路線圖


行山都關CY事, 瘋狂梯級頭段, 山友有閒情留下描述CY字句, 但中段及尾段都搵唔到CY

梯級成尺幾2尺高, 難怪肴肴聲

尾段梯級難度比較低

上到尾又係仙境雲海

黃龍坑郊遊徑需時63分鐘完成

睇到石屋邊露營又諗起早排斷背3劍俠

雲中開餐

隊友大合照

向仙境出發

到八公凹未夠皮

地塘仔郊遊徑

原來呢度俾人睇樹, 好多樹名我都唔識

到達羅漢寺

撞正東涌炮台小學生旅行團

炮台留影後散隊

反回HIKE到爆主目錄