HIKE到爆 - 青山腹地,不毛之地

路線: 屯門良景 -> 良田坳 -> 五渡水 -> 月牙谷 -> 青松紅壑 -> 大冷水 -> 花香爐頂 -> 龍鼓灘北朗

我唔係好有經驗,上次唔識路搵唔到入口而腰斬, 今次唔識路都要夾硬報仇, 結果行錯路4次, 白行咗幾公里, 白上咗幾百米, 白行咗3個鐘, 全程用咗6小時45分完成, 再次證實山上面方包夾午餐肉特別好食, 柴皮吞拿魚都清埋。 另外, 碎沙石地一路行一路PK, 行到隊友超級疲… 呢d路線除咗體力, 腦力都唔 慳得, 要多次確認地點, 方向, 睇地圖, 山友標記, 每踏一步之前都要諗過, 再諗 下一步踏邊個位, 唔係平時行大徑體驗… 路過呀姐話齋, 條路唔係一般人行, 但我地以一般人身份完成。

今日見聞:

1.招財貓升咗上神臺

2.斬草不除根, 春風吹又生

3.一條路線玩晒爆林, 浮沙, 溪澗, 過河, 迷路, 原來遊繩落山比想像中易

4.搵到個已爆炮彈

5.個人之力太渺少

6.差少少俾呀姐點咗去下白泥

7.透明路牌搏人睇唔到

8.有市民霸佔土地耕種

*感謝紅色絲帶山友, 同埋地政署出版新界西北實體地圖。

**青山腹地冇手機訊號(緊急電話不能), 漫遊都收唔到, 直頭係死位, 各位山友出發前記得講低路線俾家人知, 失蹤都有線索搵下。招財貓升咗上神臺


透明路牌搏人睇唔到


有市民霸佔土地耕種


野火燒不盡,春風吹又生
月牙谷


搵到個已爆炮彈


方包夾午餐肉
青松紅壑
大冷水


花香爐頂回望腹地
大合照


趕及日落前下山


反回HIKE到爆主目錄