HIKE到爆 - 陰陽路2020之港女硬爬山

路線簡介: 伯公坳 => 大東山 => 伯公坳

難易度: 中等

觀景: 今日冇

登頂慶功後解散。

路線圖登山口大量遊人


上升冇耐開始陰陽路狀態


乜景都睇唔到


住部白晒
港女硬爬山

飲品開光儀式


就地正法


慶功後解散


反回HIKE到爆主目錄